Service

Algemene Leveringsvoorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden Online winkel Metalclay.nl

Artikel 1 – Identiteit
Non!Soesa Creatief – handelend onder de naam Metalclay.nl, hierna te noemen ‘ondernemer’
Laurierstraat 49
5271 KJ  Sint-Michielsgestel
Nederland
Telefoon: 073-5516676
E-mailadres: info@metalclay.nl
Webadres: https://www.metalclay.nl
KvK Oost Brabant 17138784
BTW: NL1186.00.308.B.02

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de door ondernemer aangeboden artikelen in de online winkel van https://www.metalclay.nl
2.2 Met 'koper' wordt de wederpartij aangeduid; degene die koopt en/of geleverd krijgt.
2.3 Nog voor de definitieve afronding van een bestelling worden de Algemene Leveringsvoorwaarden aan koper beschikbaar gesteld en dient koper deze te accepteren.
2.4 Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.5 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Alle in de online winkel en in deze Algemene Leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro's,  inclusief BTW, exclusief eventueel verschuldigde verzendkosten.
3.2 Kopers uit Landen van de Europese Unie betalen de artikelprijs inclusief BTW, tenzij sprake is van intracommunautaire levering onder overlegging van een geldig BTW nummer.
3.3 Ondernemer is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling aan kopers.

Artikel 4 - Verzendkosten
4.1.
Binnen Nederland:
A. Envelop (indien mogelijk en voor eigen risico): EUR 1,75 (gratis bij bestellingen boven EUR 75,00)
B. Pakketpost Track & Trace: EUR 5,00 (gratis bij bestellingen boven EUR 100,00)
4.2.
Belgie/Duitsland:
A. Envelop (indien mogelijk en voor eigen risico): EUR 2,50 (gratis bij bestellingen boven EUR 100,00)
B. Pakketpost Standaard (zonder Track & Trace en voor eigen risico): EUR 7,50 (gratis bij bestellingen boven EUR 120,00)
C. Pakketpost Track & Trace: EUR 10,00 (gratis bij bestellingen boven EUR 140,00)
4.3 Ongeacht de keuze die koper maakt in de verzendwijze is het te allen tijde aan ondernemer om te bepalen voor welke verzendwijze gekozen wordt.

Artikel 5 - Betalen
5.1 Betaling van uw bestelling is mogelijk vooruit via bankoverschrijving, middels PayPal, iDEAL of MultiSafepay
5.2 Na ontvangst van een bestelling stuurt ondernemer een bevestigingsemail aan koper.
5.3 Het aankoopbedrag dient o.v.v. het order/bestelnummer binnen 14 werkdagen te zijn bijgeschreven op ING Bankrekening nummer NL19 INGB 0009 6798 90 t.n.v. Non!Soesa te Sint-Michielsgestel.
5.4 Orders die niet binnen 14 dagen na orderdatum zijn voldaan, komen te vervallen.

Artikel 6 - Levering/levertijd
6.1 Levering geschiedt op het adres dat de koper heeft opgegeven op het orderformulier in de online winkel of schriftelijk via post, e-mail of fax.
6.2 De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper.
6.3 Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Doorgaans geldt een leveringstermijn van 3 tot 5 werkdagen binnen Nederland en 5 tot 7 werkdagen voor Belgie en Luxemburg tenzij duidelijk op de homepage van onze website staat aangegeven dat levering wordt opgeschort in verband met vakantieperiodes of feestdagen.
6.4 Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft koper niet het recht op enige schadevergoeding.
6.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat de door koper verschuldigde som op bovenvermeld rekeningnummer is ontvangen.

Artikel 7 - Deellevering
Indien bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig mochten zijn, zal koper hiervan per omgaande op de hoogte worden gesteld. Alsdan zal met koper worden besproken of de gehele levering opschort tot de ontbrekende artikelen weer voorradig zijn, of dat levering van de ontbrekende artikelen op een later tijdstip zal plaatsvinden. In het laatste geval zal koper geen verzendkosten verschuldigd zijn.

Artikel 8 - Kwaliteit
8.1 Producten uit de online winkel van www.zilverklei.eu zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen die verkocht worden binnen de Europese Unie.
8.2 Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving.
8.3 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van door de ondernemer verkochte goederen.
8.4 Werkelijke kleuren kunnen afwijken van hetgeen op de monitor van koper weergegeven wordt.

Artikel 9 – Herroepingsrecht & Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@metalclay.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Download hier het formulier voor herroeping dat u kunt meezenden met de retourartikelen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
10.1 Indien koper niet over een herroepingsrecht beschikt, zal dit door ondernemer duidelijk in de online winkel worden vermeld.
10.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 - Gebreken
11.1 De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste producten zijn geleverd;
- of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ondernemer te melden.
11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen zeven dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan ondernemer.
11.4 Indien ondernemer met koper overeenkomt dat een of meerdere producten worden aangevuld of vervangen, zijn de volgende voorwaarden van kracht:
- ontbrekende artikelen worden kosteloos nagezonden door ondernemer;
- beschadigde producten worden door koper deugdelijk verpakt en op kosten van ondernemer geretourneerd en eveneens op kosten van de ondernemer vervangen;
- ondernemer accepteert retourzendingen enkel in het geval (een kopie van) de aankoopfactuur is bijgesloten.
- het product dient voor zover mogelijk in de originele verpakking en in ongeschonden en ongebruikte staat retour gezonden te worden aan ondernemer.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 In geval van overmacht is Metalclay.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2 Onder overmacht  wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom
13.1 Bezoekers van de online winkel erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Metalclay.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische of commerciële knowhow, methoden en concepten.
13.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Non!Soesa Creatief, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 14 – Persoonsgegevens
14.1 De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door Metalclay.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
14.2 Het kunnen doen van (persoonlijke) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie via nieuwsbulletins geschiedt enkel en alleen indien u hiervoor zelf toestemming heeft verleend middels het abonneren op onze nieuwsbrief.
14.3 Metalclay.nl neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
14.4 Metalclay.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 15 - Klachtenregeling


15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
15.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (https://www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing        gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
15.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
15.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.